NAV
deltaker
bedrift
Om KIAS
KIAS

Kvalitetspolitikk

Kvalitets- og forbedringsarbeid er den viktigste forutsetning for fornøyde kunder, arbeidssøkere, brukere og medarbeidere og derigjennom oppnåelse av gode resultater og lønnsom drift.  Derfor er kvalitetssikring og kvalitetskontroll høyt prioritert for Kias og bedriftens medarbeidere.

Produkter, tjenester og serviceytelser skal fullt og helt tilfredsstille kundens krav, behov og forventninger, og skal overensstemme med avtalte spesifikasjoner. Med kunder menes også brukere og arbeidssøkere på yrkesrettet attføring.

Lover, forskrifter, kravspesifikasjoner og bestemmelser om produktsikkerhet,  produktansvar, miljøforurensing og øvrige forhold knyttet til HMS-arbeid skal oppfylles.

Ansvaret for kvalitets- og forbedringsarbeid ligger på bedriftens øverste ledelse og inkluderer alle med lederansvar. 

Denne kvalitetspolitikk stiller krav til bedriften og dens medarbeidere om aktivt engasjement og deltakelse for å sikre at kvalitetspolitikken etterleves og at kvalitetsmålene oppfylles.

Kvalitetsarbeidet ved bedriften skal være rettet mot målsetningen om total kvalitet og det skal arbeides etter følgende tre begreper:

  • Forenkle
  • Fornye
  • Forbedre

Personalpolitikk

Kias skal som arbeidsgiver legge til rette for at alle ansatte har gode arbeidsforhold både fysisk og psykisk.
Samarbeid gjennom felles organer som arbeidsmiljøutvalget, Tur & sosialkomiteen og gjennom samarbeid med arbeidslivsorganisasjonene skal bidra til at gode arbeidsforhold i tråd med arbeidsmiljøloven opprettholdes. Kias markerer merkedager i forholdet til ansatte i henhold til retningslinjer for merkedager.

Arbeidsvilkår som lønn og andre ytelser herunder forsikringer og tjenestepensjon skal kunne bidra til å rekruttere nye ansatte samt bidra til at ansatte velger en lang karriere ved Kias.

Ansatte med relevant utdannelse og bakgrunn skal kunne søke om opprykk ved ledige stillinger.

Kias skal involvere  ansatte i planleggingsprosser gjennom utarbeidelse av årlige aktivitetsplaner og budsjetter. De ansatte involveres i evalueringsprosessen gjennom avdelingsmøter, medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøundersøkelser.
Alle ansatte skal involveres i plan- og evalueringsarbeidet som foregår i avdelingen.

Politikk for brukermedvirkning

Kias skal involvere alle brukere gjennom individuell tilnærming til prosesser i den enkeltes attføringsløp. Brukermedvirkning er et nøkkelord i prosessen med å utvikle attføringstilbudet basert på brukernes behov.

Brukermedvirkning kommer til syne i dialogen mellom jobbkonsulent og bruker.
Kias skal to ganger årlig gjennomføre brukerundersøkelser for å kartlegge brukernes behov og graden av tilfredshet med Kias sine tjenester.

Brukerne skal være involvert i sentrale organer i bedriften og har en plass i selskapets styre. 

Etikk politikk

Kias som attføringsbedrift skal sørge for at alle brukere, kunder, ansatte og samarbeidspartnere ivaretar sin integritet i samarbeidet med Kias.
Dette skal synliggjøres ved å  ha fokus på: 
Kvalitet, hederlighet, ærlighet, nøkternhet, åpenhet, respekt og raushet i forholdet til mennesker, samfunn, økonomi og verdier.
Vårt fokus på etikk skal ivareta alle forhold knyttet til taushetsplikten og bidra til sosial rettferdighet for alle parter. 

Politikk for konfidensialitet og informasjonsdeling

  • Kias har fastsatt prosedyrer, rettigheter og plikter som skal sikre at sensitiv og taushetsbelagt informasjon holdes konfidensiell.
  • Det er utarbeidet en prosedyre for konfidensialitet og informasjonsdeling som danner grunnlag for hvordan bedriften og ansatte håndterer denne informasjonen.
  • Deltaker ved Krapfoss Industrier AS undertegner taushetserklæring.
  • Ansatte ved Krapfoss Industrier AS undertegner taushetserklæring.
  • Det innhentes samtykke fra ansatte og deltakere før avvik fra oppsatte prosedyre.
  • Det gjøres unntak fra prosedyrer og taushetserklæring ved fare for liv og helse.
  • Eventuelle brudd på prosedyre og taushetsplikten skal varsles tjenestevei.

HMS-politikk

Kias HMS-politikk har som målsetting å være blant foregangsbedriftene når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS). Vår bevissthet på HMS-arbeid skal sørge for at menneskers liv og helse, samt anlegg og miljø i luft, vann og grunn, blir beskyttet på best mulig måte.

Vi skal sørge for at våre ansatte regelmessig gjennomgår etter- og videreutdanning på HMS-området slik at de er motivert til å utføre sitt arbeid på en miljømessig måte.

Bedriftens kontinuerlige HMS-arbeid skal bidra til at sykefraværet blant bedriftens ansatte er på et minimumsnivå. Ved valg av utstyr og materialer legger vi spesielt vekt på kvalitet og miljø. Bedriften har sertifikat som en "GRØNT ANSVAR BEDRIFT".

Vi skal hvert år eller etter behov gjennomføre medarbeidersamtaler for å fremme hver enkelt arbeidstakers trivsel og miljø, og bedriftens ledelse vil i samarbeid med industrivernet og arbeidsmiljøutvalget ved bedriften sørge for at bedriftens HMS-politikk etterleves. Vi skal regelmessig utføre revisjoner av vårt HMS-arbeid for hele tiden å bli enda bedre og opprettholde best mulig effektivitet på alle nivåer.